TB szakmai műhely - Kérdés keresőKeresés a címekben
Keresés mindenhol

Témakörök

 • Adózás (31)
 • Családtámogatás (26)
 • Járulék (105)
 • Munkaügy (106)
 • Pénzellátás (30)
 • Friss szakmai hírek

 • Adómentes kifizetések (2014-12-19) »
 • A 'jó' ajándék titka (2014-12-18) »
 • „Pénztártól való távozás után…” – vásárlói döntéseink „visszacsinálása (2014-12-17) »

 • Szakértőnk:


  Dr. Radics Zsuzsanna
  közgazdász, egészségügyi szakember

  TB szakmai műhely

  Összes kérdés

  munkaügy

  Kérdés:
  Tisztelt Cím!
  Közszolgaként dolgoztam kormányzati szervnél illetménykiegészítés 50 %-os volt. Feladat átadás miatt, jogutódlkással olyan céghez kerültem jogutódlással, ahol az illetmény kiegészítés 35 %-os volt. Ahhoz, hogy a bérem ne változzon a 50 % és 35 % közötti különbözetet eltérítés címén adták meg. Így viszont a kötelező besorolási emelést nem kapom meg, addig amíg a különbözet el nem fogy, és úgymond utol nem éri a bérem a 35 %-os illetmény kiegészítéssel számolt bért. Kérdésem: jogosan járt el a jelenleg foglalkoztató szerv? Ha nem: mit tudok tenni?
  Köszönöm
  Kajos Ilona
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  A közszolgálatban dolgozók bére adott szorzószámmal akár lefelé, akár felfelé a besorolási illetménytől eltéríthető. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza a bérek eltérítését. Az eltérítésre év elején, illetve egyes esetekben évközben is sor kerülhet.


  A jogos eljárás kapcsán Önnek azt tudom mondani, (a részleteket és az annak alapjául szolgáló – közigazgatási szerv által kiállított - iratokat nem ismerve), hogy ha a 2011. évi CXCIX. törvényben leírt szabályok betartásával került sor az Ön bérének eltérítésére, akkor az eltérítés jogszerű volt.


  A kormánytisztviselőket végzettségük és közszolgálati idejűk alapján sorolják be fizetési fokozatokba. A felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselőt az I. a középiskolai végzettségű kormánytisztviselőt a II. osztályba kell besorolni. A besorolási osztályok fizetési fokozatokból állnak. A fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. Továbbra is jogosult lehet az új munkáltatójánál - alacsonyabb alapilletmény  ellenére – magasabb bérre, ha az illetményét– teljesítményértékelésre alapozva – felfelé eltéríthetik. A hivatali szerv vezetője, át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján, a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt.


  Üdvözlettel,


   


   

  A válasz aktuális: 2014. május 23.

  távollétidíj

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  Elöljáróban annyit kell közölnöm,hogy havi bérezésem több elemből tevődik össze:alapbér+teljesítményfüggő bónusz+baleset mentességi bónusz+túlóra átalány+üzemanyag prémium.
  Munkáltatóm a távolléti díj kiszámításánál kizárólag csak az alapbért veszi figyelembe.
  Kérdésem az,hogy jogszerű-e ezen számítási mód.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Tekintettel arra, hogy az Ön munkaszerződését nem ismerem, így a távolléti díjra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom:


  A 2012. évi I. törvény, azaz a Munkatörvénykönyv alapján a távolléti díj számítása a következők szerint történik:


  -      az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §),


  -      pótlékátalány (145. §),


  -      az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér (150. §), illetve bérpótlék (151. §)


  figyelembevételével kell megállapítani.


  Mikor kell figyelembe venni a teljesítménybért?


  -      kizárólag teljesítménybér illetve idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetében, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.


  Teljesítménybérezés esetén a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül kell hagyni.


  Pótlékok figyelembe vétele:


  A távolléti díj megállapításakor a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot és a készenlétre-, ügyeletre  járó pótlékot akkor kell a távolléti díj számításakor figyelembe venni, ha:


  -      a vasárnapi pótléknál érvényes, hogy a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett,


  -      a műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát,


  -      az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább havi 96 óra tartamú ügyeletet vagy készenlétet rendelt el.


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. május 16.

  Fel nem vett tagi jövedelem

  Kérdés:
  Kérdésem :Van egy egyszemélyes Kft tagja aki maga az ügyvezető is.Főállású társas vállalkozónak minősül de jövedelmet nem vesz fel, csak megfizeti a járulékokat a cég. A nyugdíj illetve az egbizt járulékot /a levonandó részt/ az ügyvezető köteles-e megfizetni a kft- nek, vagy esetleg elszámolható egyéb személyi jellegű kifizetésként.
  Ha meg kell fizetnie, akkor milyen jogszabály alapján? Köszönettel
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A Tbj-tv. 27. §-ának (1) bekezdése szerint a társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után fizetendő társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti meg.


  A tagtól bevételezhető az egyéni járulék összege. Ha a társaság megfizeti az egyéni járulékot a tag helyett, akkor a megfizetett összeg jövedelemnek számít a magánszemélynél, amely után személyijövedelem­adó-fizetési kötelezettség keletkezik.


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. május 16.

  ADÓVISSZAIGÉNYLÉS

  Kérdés:
  Tisztelt Pallas!

  Szeretném megtudni, hogy ha egészségpénztári illetve
  önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseim miatt kedvezményben részesülök, miért nem kapom vissza az összegeket? Régebben 2005 előtt visszaigényelhettem!
  Most meg átvezethetem egészségpénztárra illetve nyugdíjpénztárra, s a fizetendő adókat pedig rendeznem kell. Miért nem készíthetek átvezetést a
  fizetendő adóimra?
  Elnézést kérek, ha nem jól tudom, de szeretnék tisztán látni az elkövetkezendő években!
  Előre is nagyon köszönöm s várom válaszukat!

  Üdvözlettel:

  Szilágyiné
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező


   


  Az önkéntes pénztárba történő egyéni tagdíjfizetés valamint a támogatói adomány után adó-visszatérítés vehető igénybe. Az adó-visszatérítés nem a befizető magánszemélynek jár vissza, hanem azt a NAV a tag által megjelölt önkéntes pénztári számlájára utalja. Sajnos ettől nem lehet eltérni, külön átvezetésre ez esetben nem kerülhet sor.
  (Egyébként az 1117. számú nyomtatványon lehet  a folyószámlán valamely adónemén mutatkozó túlfizetés más adónemre átvezetni. Ez a nyomtatvány nyomtatványboltban szerezhető be.)


   


  üdvözlettel, 


   

  A válasz aktuális: 2014. május 8.

  Adózás - késedelmi kamat, behajtási költségátalány

  Kérdés:
  A Ptk. változásai kötelezővé teszik a vállalkozások közötti szerződésekben a meghatározott mértékű késedelmi kamat, illetve behajtási költségátalány fizetési kötelezettség kikötését. A KIM állásfoglalása szerint a jogosult a beszedéstől eltekinthet, de ez esetben is ki kell értesítse a kötelezettet, illetve 0. számlaosztályban elengedésig nyilván kell tartania a kamatjogosultságot. Tehát értelmezésünk szerint:
  1. Szerződésben kötelezően kikötendők fenti tételek.
  2. Késedelmi kamatlevelet, ill. behajtási költségátalányról szóló értesítőt ki kell küldeni.
  3. Jogosult elengedésig a 0. számlaosztályban, kötelezett a 86. számlacsoportban könyvel.
  4. Elengedést követően 0. számlaosztályból kivezetésre kerül, kötelezettnél 96. számlacsoportban könyvelésre kerül.

  Kérdés: felmerült a gondolat, hogy adózási szempontból jelent-e bármiféle kötelezettséget a késedelmi kamat és behajtási költségátalány elengedése, gondolunk itt arra, hogy esetleg társasági adószámításnál adóalap növelő tételként kell-e szerepeltetnünk mint elengedett követelés, illetve egyéb, a jogosultat az elengedés tényéből adódó hátrányosan érintő következménnyel kell-e számolnunk?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Sajnos a NAV állásfoglalása még nem érkezett meg a kérdéssel kapcsolatban de, valóban az új Ptk. 6:155. § (2) szerint:


   “Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.”


  A jogszabály viszont csak azt írja elő, hogy amennyiben a jogosult, vagyis a hitelező ezt kéri a kötelezettől, vagy adóstól, akkor ő nem bújhat ki a megfizetése alól, hanem köteles azt megfizetni. Nem tartalmaz a jogszabály viszont olyan kitételt, hogy a kötelezett köteles kérni ezt a tételt az adósától. Ezért a törvényi előírás miatt a jogosultnak ez a 40 euró jár, és kérheti, de nem köteles kérni. Ha pedig nem köteles kérni, akkor tévesek azok a nyilatkozatok, amelyek szerint ennek nem kérése elengedett követelésnek minősül, annak összes kötelezettségével együtt.


  Az idézett törvényhely utolsó sora szerint, a felek szerződéseiben ezt az összeget kizárni nem lehet, azaz olyan kereskedelmi szerződés nem köttethet, amelyben a felek nem engedik kivetni a behajtási átalánydíjat.


   


  Amennyiben viszont követelésként előírták, és azt később elengedték nem feltétlenül jelent adóalapot növelő tételt, mert a 2010. január 1-jétől a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés összege abban az esetben növeli az adózás előtti eredményt, ha az adózó a követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont]. 


  üdvözlettel, 

  A válasz aktuális: 2014. április 25.

  Egyéni vállalkozó másodállásban dolgozhat-e Kft-ben o Ft-ért

  Kérdés:
  Ha egy egyéni vállalkozó egy Kft-ben vállalna munkaviszonyt O Ft-os bérért, akkor elég megbízotti szerződéssel dolgoznia, vagy be kell jelenteni. És ha 36 órás munkaviszonya van egyéni vállalkozásában lehet-e 2 órás munkaviszonya a Kft-ben. Mennyi idő után illetik meg mondjuk a munkáltató által nyújtandó lakástámogatások?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Egyéni vállalkozó nem lehet munkavállaló. 2012. évi I. törvény, azaz a Munkatörvénykönyv is rögzíti, hogy a munkavállaló természetes személy lehet. Ha az egyéni vállalkozó nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként dolgozik, akkor dolgozhat munkaviszonyban.


  Minden biztosítási jogviszonyt külön-külön be kell jelenteni a 14T1041-es nyomtatványon.


  1.) Munkaviszony esetén a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja, valamint az Ön által említett foglalkoztató, azaz a Kft által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja a munkaviszonyból származó jövedelem, amelynek napi 8 órás foglalkoztatás el kell érnie legalább a minimálbért. (Minimálbér: havi 101.500. forint, legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén pedig a garantált bérminimum, azaz havi 118.000. forint - középfokú végzettségnek minősül a szakmunkás-iskola is-.) Amennyiben a feladatokat el lehet látni napi nyolc óránál kevesebb időben, akkor járulékfizetés valamint a szociális hozzájárulási adó alapjául vett jövedelem lehet kevesebb a fentiekben meghatározott minimálbérnél. A részmunkaidős foglalkoztatás esetén a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék és a szociális hozzájárulási adófizetés minimális alapja, a részmunkaidővel arányosítottan csökken.  Mindezek alapján nulla forintért nem lehet munkaviszonyban dolgozni.


  A heti 36 órás munkaviszonyban dolgozó személynek lehet máshol, másik foglalkoztatóval további 2 órás munkaviszonya is. Ez esetben mindegyik jogviszonyt be kell jelenteni és a bérezésnél figyelemmel kell lenni a fenti minimálbérre illetve garantált bérre.


  2.) A biztosított egyéni vállalkozó 10 százalék nyugdíjjárulékot, valamint 8,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.


  Továbbá a vállalkozás legalább a minimálbér 112,5 százaléka után megfizeti a 27 százalék szociális hozzájárulási adót is.


  Ha az egyéni vállalkozó minimum heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, akkor 7 százalék természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint 10 százalék nyugdíjjárulékot és 27 százalék szociális hozzájárulási adót fizet, de csak a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem után, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem után.


  A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.


  3.) A munkáltatói lakáscélú támogatása nem függ attól, hogy mennyi ideje dolgozik a munkavállaló.  A támogatás maximális összege a vételár vagy a teljes építési költség, esetleg a beruházásként értékelhető felújítási költség 30 %-áig, de legfeljebb 5 év alatt összesen 5 millió forintig terjedő összegben történhet. A támogatás részleteit a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet szabályozza.  


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 14.

  Online játék - adózás

  Kérdés:
  Tisztelt Illetékes!

  Lehetőségem nyílt egy internetes számítógépes játékból, játékon belüli tárgyak üzletelésével (többnyire más nemzetek tagjaival) pénzt szereznem. Ez a csere-berélés a játékon belüli csere-rendszeren keresztül történik, nem érintkezünk fizikailag a többi játékossal.

  Anyagi befektetésem a játékba nem történt (a játék megvételén túl), tehát mondhatni a teljes játékbeli "tárggyűtjeményem" profit. Ezeket a digitális tárgyakat PayPalen keresztül tudom értékesíteni, majd a pénzt átmozgatni a folyószámlámra.

  Lévén, hogy több százezres pénzmennyiségről beszélünk évente, szeretném leadózni a szükséges összeget, de nem tudom, milyen adónem vonatkozik erre a típusú bevételre, és nem tudom, hogy hány százalékát kellene leadóznom.

  Kérem, amennyiben tud, világosítson fel ebben az ügyben!

  Hálás köszönettel,
  Anonymous

  ui.: Egyéb bevételi forrásom, egyetemista lévén, nincs.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A külföldi szervező által működtetett játékban nyert összeg Magyarországon adóköteles akkor, ha a nyertes magánszemély magyar illetőséggel bír, azaz jellemzően akkor, ha a magánszemélynek Magyarországon van az állandó lakóhelye.


  A személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a nyereményekre vonatkozó, az általánosnál kedvezőbb szabályai ilyen esetben nem alkalmazhatóak. Ebből következően az online játékból származó jövedelem jellemzően a magyar illetőségű magánszemély egyéb jövedelmének minősül.


   


  A jövedelem juttatója valószínűsíthetően a külföldi szervező, így nincs olyan személy, aki kifizetőként közreműködne az adókötelezettség teljesítése során. Ezért a magánszemély köteles a személyi jövedelemadó előlegét (16 százalék) megállapítani és a jövedelemszerzés negyedévét követő hónap 12-ik napjáig megfizetni, illetve azt az éves bevallásában bevallani. Mivel nem kifizetőtől származik a jövedelem, ezért a magánszemély köteles a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is megfizetni.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 14.

  Kártérités elmaradt jövedelem

  Kérdés:
  A Munkaügyi Birósság volt dolgozó részére megítélt 12 havi kártérítést elmaradt jövedelem címen bruttó 1.100.000 Ft -ot, A volt dolgozó még 2012.szeptemberében ki lett jelentve, a fenti összegből nekünk milyen járulékot , adót kell vonni, fizetni , van-e adatszolgáltatási kötelezettségünk a NAV felé, ha igen melyik nyomtatványon.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A nem jövedelempótló átalány kártérítést semminemű jogcímen levonás nem terheli az Szja tv. I. sz. melléklet 6.1. pontja alapján.


  A kifizetett elmaradt munkabér azonban nem osztja a fenti jogcímen kifizetett összeg sorsát: bérjellegű kifizetésnek minősül, abból a munkaáltatónak le kell vonni a járulékokat, és be kell fizetnie a közterheket.


   


  A  munkáltatónak az utólag kifizetett munkabér után (elmaradt munkabér) a járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésének időpontjában érvényes járulék mértékek szerint kell megfizetnie. 


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 9.

  Felhasználói szerződés alapján történő kifizetés

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő !
  A kifizető felhasználási szerződést kötött a művésszel a megrendelt műalkotás elkészítésére.A szerződésben nem szerepel megbontva, hogy a kiszámlázott díjból mennyi a szerzői jog után járó és mennyi a személyes közreműködésért járó díj.A kérdésem, hogy ilyen esetben mit tehet a bérszámfejtő?
  A választ tistelettel köszönöm: Melinda
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. A felhasználási szerződés a döntő, mert  kétféle jogcímen részesülhet jövedelemben a magánszemély egyrészt a. munkavégzésre tekintettel, és a jogok felhasználásának az ellenértékeként.


   


  A két jövedelem aránya a felek megegyezésétől függ: 0-tól 100 vagy 100-tól 0 százalékáig terjedhet, de a szerződésnek ezt mindenképpen tartalmaznia kell.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 9.

  Alanyi mentesség

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  Alanyi mentes vállalkozó tevékenységét 2013.03.hóban kezdte.A szolgáltatásnyújtásból származó árbevétele alapján időarányosan az érték határ alatt van,azonban munkahelymegőrző támogatást kapott.Kérdésem az lenne hogy ennek a támogatásnak az összege beleszámít-e az árbevételbe az értékhatár-átlépésének szempontjából??Köszönöm előre is válaszukat.Üdv.: Fazekasné
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg az 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.


   


  A munkahelyteremtő támogatás, nem tartozik a 2§. a)-ban meghatározott bevételek közé, ezért a küszöbérték számításnál nem kell figyelembe venni.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 6.